''விளையாடிப் பார்! வெற்றியா தோல்வியா என்பது தெரியும்”.

Friday, October 17, 2008

எனக்கு வயது(16.10.2008ல்)எட்டு ஆயிற்றுதங்கோ

பாட்ஷா பாட்டில் வருவது போல் நான் முதல்
எட்டுத்தானுங்கோ-அப்ப ஆடாத ஆட்டமும் ஆடத்தான்
வேணுமங்கோ ஆனால் வீட்டில விடுகிறாங்க இல்ல
இரண்டாம் எட்டுக்கு தள்ளுறாங்க

No comments: