''விளையாடிப் பார்! வெற்றியா தோல்வியா என்பது தெரியும்”.

Saturday, August 30, 2008

வங்களதேசத்தில் உள்ள கேசாப்பூர் என்ற மருத்துவமனையில் இரண்டு தலையுடன் பிறந்த ஆண் குழந்தையின் படம் இதுவங்கோ

5.5கிலோ நிறையுடன் பிறந்துள்ள இந்தக்குழந்தைக்கு கிரோன் என்று பெயர்வைத்துள்ளார்கள்.

No comments: