''விளையாடிப் பார்! வெற்றியா தோல்வியா என்பது தெரியும்”.

Wednesday, May 14, 2008

பாடசாலை விடுமுறைக்கு நண்பர்களுடன் konstanz என்ற நகரத்தில் உள்ள mainau என்று அழைக்கப்படும் பூக்களின் தீவுக்குச் சென்றபோது எடுத்தபடங்கள்.

No comments: